Dränering - Markarbeten

Innan du sätter grävskopan i marken för att gräva en ny dränering runt huset eller göra annat markarbete ska du förvissa dig om var det finns ledningar inom din tomt. I annat fall kan det bli dyrt.

Vatten som kommer underifrån som grundvatten och ovanifrån som regn och snö behöver ledas bort från huset. Som fuktskydd har dräneringen mindre betydelse. Det är skillnad mellan fukt och vatten, fukt kan inte ledas bort.

Har man problem med fukt och mögel inomhus, bör man förvissa sig om att problemen verkligen beror på en dålig dränering innan man fattar beslut om ett omfattande och dyrbart arbete som det innebär att dränera om huset. En ny dränering kanske inte alls förbättrar situationen inomhus.


Ledningar i marken

Det kan finnas många ledningar som du inte känner till på din tomt. Innan du sätter grävskopan i marken måste du förvissa dig om var ledningar finns. Lika viktigt är det om du exempelvis ska borra för bergvärme inom samhällen, du måste altid undersöka var det finns ledningar!


El och tele

För att få utmarkerat var el- och teleledningar finns går du in på ledningskollen.se och begär ledningsanvisning.


Vatten- och avloppsledningar

Dina egna vatten- och avloppsledningar inom fastigheten måste du själv ansvara för att de inte skadas vid grävning eller borrning. Om du inte vet var dessa finns kan personal vid tekniska avdelningen hjälpa dig. Vi har ofta inga ritningar på ledningar inom fastigheter men om man vet var servisventilen är och var vattnet går in i huset så går det att uppskatta var ledningarna ligger.

Tänk på att en ledning kan skadas även av grävning eller borrning i närheten av ledningen, så försök hålla ett bra avstånd.

Blir det en läcka på din egen ledning måste du åtgära den snarast. Om mycket vatten läcker ut kan du komma att debiteras för detta.


Bredband/fiber

Har du bredbandsanslutning kan du kontakta tekniska avdelningen för att få ledningen utmarkerad. På sidan Kabelanvisning, som du finner under Relaterad information, får du mer information.

Att tänka på inför dränering

  • Om dräneringen är dålig börjar sannolikt också fastighetens vatten- och avloppsledningar att ha några år på nacken. Ta därför tillfälle att se över dessa när du ändå gräver på din tomt.

  • Då är det också läge att kontakta oss på kommunens tekniska avdelning. I samband med att vatten- och avloppsledningar renoveras vill vi involveras så att vi samtidigt kan installera en ny servisventil och i vissa fall även iordningställa spolbrunn i anslutning till avloppsledningen. En servisventil är ventilen mellan huvudledningen och ledningen på på din fastighet. Både ventil och spolbrunn är komunens egendom som är placerad vid eller utanför tomtgräns.